Blog

SAP Business One – Hành trình hơn 20 năm

Để tìm hiểu về tính năng sản phẩm SAP Business One bạn có thể tham khảo tại đây. Phần 1 – Từ ý tưởng tới sản phẩm Vào đầu những năm 90, Shai Agassi và cha của ông, Reuven Agassi, thành lập Công ty QuickSoft. Một trong những giải pháp nền tảng mà công ty đã … Chi tiết

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm của chúng tôi

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm, bạn muốn tư vấn để đánh giá lựa chọn được sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu vận hành và quản trị doanh nghiệp của mình.. Hãy liên lạc với chúng tôi.