Thông tin mặt hàng hay thông tin định mức vật tư

Trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, một đối tượng có thể đóng nhiều vai trò và phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, khách hàng cũng có thể là nhà cung cấp, và… một số mặt hàng vừa là hàng hóa vừa là sản phẩm có một định mức vật tư.

Theo mặc định, khi nhấp vào mũi tên liên kết bên cạnh mã hàng có định mức vật tư (Bill of Material – BOM), cửa sổ định mức vật tư sẽ mở ra. Nhưng nếu bạn muốn xem dữ liệu tổng thể của mặt hàng (Item Master Data) khi đó SAP Business One có tùy chọn cho phép bạn quyết định xem mũi tên liên kết sẽ mở cửa sổ định mức vật tư hay dữ liệu tổng thể mặt hàng.

Thiết lập này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, theo mặc định tùy chọn này không được thiết lập. Tính năng này bắt đầu có trong SAP Business One 10 PL00

Thông tin tổng quan về sản phẩm SAP Business One tham khảo thêm tại đây